Идет сбор материалов по родословным бурят для проекта Национальной библиотеки Бурятии "Тоонто нютаг - связь поколений". Запланировано издание серии книг.

Батуев Бальчин Нагмитович — улус Арбузово Селенгинского района. Род Улаахан Олзон. 1-й брак — жена из Зуя (умерла в 1928-29 гг.) — дети: Батуев Пурбо Бальчинович (1895-1972) и дочь Гармацыбик.

2-й брак — жена дочь Боргойского гулвы — дети: Бадма, Даша-Гомбо, Галдаа, Цыбик-Ханда.

На фото: Форма монгольская. Квадратный знак — занимаемая должность в совместной монголо- русской пограничной службе.

«Бальчин баабай бараг залуудаа айл болоћон. ћамаганинь зɤйн айлай Хаптуурхатанай угай. Зɤйдэ хабтуурхатанай бууса гарсын доодо тэй, булагай зɤɤн захада жэгдэшэг талмай, мɤнɵɵ ехэ халхай, сахилза ургашан газар. Манайда, Зɤйћоо Хабтуурха Балдан гэжэ хɤн ерэгшэћэн.
Тэрээние ћалга Балданшье гэдэг ћэн. Хɤбɤɤнинь Дабаа гэжэ байћана наяд оноор наћан болоо, хɤбɤɤд хухэдэнь Бургастайда. Минии ћамайн дуу Цагаадай гэжэ байгаа, тэрэнээ хɤбɤɤн Цагадаев Добдон олон жэл колхоздо барилгашанай бригадир байћан. Дайнай хойто тээ Балданов Цэдэнэй Дулма -Цырентэй айл болжо ћуугаа, ɤргэжэ абаћан хɤбɤɤнинь Мунхэ. Пионерска улицедэ ћууна. Мункуев Цыренжавай бага басаган Сэсэгмаа ћамгантай, хɤбɤɤдтэй, хɤɤхэдтэй. Добдон нагасын дуу басаган Дулма Сэлэнгэдэ удаан ћуугаа, хожомонь нухэртэгой Иволга нɤɤжэ, тэндэ наћан болоо» — Пурбуев Бимба Батуевич, 1924